امام علي(ع):خوابيدن با يقين ،برتر از نمازگزاردن با شك و ترديد است.
ثبت نام
.